හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සහල් ගබඩාවකට මුද්‍රා තබයි

www.lankadeepa.lk අලෙවි කිරීමට නීතිමය ගැටලුවක් මතුවී හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් මිලදී ගත් සහල් කිලෝ 6173 ක් ගබඩාවකට අද (23) තාවකාලිකව මුද්‍රා තැබූ බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව කියයි . April 23, 2020 at 02:38PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *