ඉන්දියානු ජනපති බිරිඳ මුඛ ආවරණ මැසීම අරඹයි

www.lankadeepa.lk ඉන්දීය ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් මහතාගේ බිරිඳ වන සවිතා කෝවින්ද් මහත්මිය ‘කොවිඩ්-19’ හෙවත් කොරෝනා මර්දනට සටනට එක්වෙමින් මුඛ ආවරණ මැසීම ආරම්භ කර ඇත. April 23, 2020 at 02:08PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *