‘ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළ දිස්ත්‍රික්ක තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි’

www.lankadeepa.lk ඇඳිරි නිතිය ඉවත් කළ දිස්ත්‍රික්කවල පොදු ප‍්‍රවාහන සේවා අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පමණක් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිට ධාවනය කිරීම තහනම් බවත් විදලිබල බලශක්ති හා ප‍්‍රවාහන සේවා කළමණාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද(23) පැවසීය. April 23, 2020 at 04:09PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *